مسافرت

 

 

دختر خیابان‌های خالی را می‌دود. کسی دنبال‌ش نیست. دختر به کوچه‌ی ما می‌رسد. می‌دانم کوچه بن‌بست است. نمی‌داند. می‌دود و می‌دود. به انتهای کوچه می‌رسد و روبروی دیوار آجری درجا می‌دود. ...برمی‌گردد و توی صورت‌م می‌خندد. دهن‌ش کج می‌شود. خنده‌اش آب می‌شود و قطره قطره پایین می‌ریزد. دختر دهن ندارد و چشم‌هاش التماس می‌کنند. من دنبال‌ش نبوده‌ام، فقط توی کوچه‌مان ایستاده بودم، یا قدم می‌زدم، یا پرواز می‌کردم. التماس چشم‌هاش گناه من نیست. راه را باز می‌کنم. خم می‌شود، از روی زمین قطره قطره‌های دهن‌ش را جمع می‌کند. چشمان‌ش با شک نگاه‌م می‌کنند و من تا آخر وجود ِ دختر مسافرت می‌کنم. فرشته یا شیطان، دختر می‌دود و دور می‌شود.

 

پ.ن: ترانه Trip Thrrough Your Wiers از U2 مضمونی نزديک دارد.

 

/ 5 نظر / 9 بازدید
سارا

و تو همچنان مسافر می مانی انگار...

آفتاب‌پرست

کاش آدم گاهی جای اون دختر باشه. يا حتا تو که ديده بودی دهن‌ش آب می‌شه و قطره قطره می‌ريزه زمين. من دوست داشتم اون‌جا بودم و حداقل می‌ديدم چطوری سفر می‌کنی. دوست داشتم مثلن يک پنجره توی آن کوچه بود و من ايستاده بودم و از پشتش نگاه می‌کردم.

هداک

مسافرت می کنی . برنميگردی . دختر می دود دور . برنمی گردد .

ابوالفضل

اگر من را به خاطر داشته باشی رفیق... خوش به حال دختره.