درس

هرگز چشمانت را به روي واقعيات نبند. به اتفاقات و حوادث زودگذري كه دور و برت اتفاق مي افتد با دقت نگاه كن و از هر حادثه يك درس جديد ياد بگير.

/ 0 نظر / 2 بازدید