دری وری

"دنياي كثيفتون مال خودتون. من نه مي خوام درستش كنم نه مي خوام كثيفترش كنم. نمي خوام مثل همه از كثيفيش استفاده كنم.
اصلا" حالش رو ندارم كه براي شما كاري انجام بدم، اصلا" نمي....شه. براي عوض شدن اين دنيا حداقل بايد نصف مردمش عوض بشن.
گفتم كه به من چه. خودتون مي دونيد و اين دنياي لعنتيتون. من به اين دنيايي كه شما ساختين تعلق ندارم، دوستش ندارم.
دنياي پر از دورويي، نا مردي، جرزني. جايي كه نبايد به هيچكس اعتماد كرد. دنيايي كه نميشه اونجوري كه دوست داري زندگي كني.
من دوست دارم جايي زندگي كنم كه راحت بشه به همديگه اعتماد كرد. من از بيخ و بن با امتحان كردن اين و اون مخالفم، چون شرايط خودش جوري پيش ميره كه هممون امتحانمون رو پس ميديم."

/ 0 نظر / 2 بازدید