هيس، صدای کسی در نياد.

 

 

 

/ 7 نظر / 9 بازدید
دوشنبه

اين هيس شما احيانا به هيس من مربوط نيست؟

میلاد

اِ (همراه با درشت شدن چشم) مرگ من؟ نگو من که میدونم جریان چیه قالب وبلاگ مبارک؟ ولش کن بابا بادا بادا مبارک رو بچسب

آرين دينازاد

جيک جيک جيک ..منم منم... آبی رنگ پيرهنم...منم هيييييس؟؟؟