عناوین مطالب وبلاگ "elevation"

» یوتو وان دات بلاگ‌فا دات کام :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٦
» یک حرف :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
» من از گذشته می می‌گويد :: ٢۱ بهمن ۱۳۸٦
» دانای بسيار دانای کل :: ۸ بهمن ۱۳۸٦
» در مورد من که به هر حال تيز نيست :: ٢ بهمن ۱۳۸٦
» مرد بی‌وطن :: ٥ دی ۱۳۸٦
» ٢٧ آذر ۱۳۸٦ :: ٢٧ آذر ۱۳۸٦
» چيز فروختن :: ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» دسته‌بندي :: ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» جا :: ٢۳ آبان ۱۳۸٦
» من نويسنده :: ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» دانای بسيار دانای کل :: ۱٤ آبان ۱۳۸٦
» دانای خیلی دانای کل :: ۱٠ آبان ۱۳۸٦
» برای موجودات متفاوت :: ۱ آبان ۱۳۸٦
» ٢٥ مهر ۱۳۸٦ :: ٢٥ مهر ۱۳۸٦
» پدر-شوهر :: ٥ مهر ۱۳۸٦
» واقعیت :: ۱ مهر ۱۳۸٦
» ٢٦ شهریور ۱۳۸٦ :: ٢٦ شهریور ۱۳۸٦
» جمله‌ی اول :: ٢٠ شهریور ۱۳۸٦
» سلام كردن :: ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
» ۱۸ شهریور ۱۳۸٦ :: ۱۸ شهریور ۱۳۸٦
» اصطكاك :: ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
» کاش همه چيز طور ديگری بشود :: ۳ شهریور ۱۳۸٦
» رقابت :: ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
» ادامه :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٦
» خب، مي‌نويسم :: ٢٤ امرداد ۱۳۸٦
» به برانژه :: ۱٦ امرداد ۱۳۸٦
» پای رقص :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٦
» در باب شجاعت و دلاوری :: ۱٢ امرداد ۱۳۸٦
» مردگان :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٦
» نام نيك :: ٩ امرداد ۱۳۸٦
» در انجام دادن ماموريت :: ٧ امرداد ۱۳۸٦
» ٢۸ خرداد ۱۳۸٦ :: ٢۸ خرداد ۱۳۸٦
» آبلوموف :: ٢٧ خرداد ۱۳۸٦
» ۱٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
» سخت :: ۱٧ خرداد ۱۳۸٦
» ٩ خرداد ۱۳۸٦ :: ٩ خرداد ۱۳۸٦
» برای س.م :: ۸ خرداد ۱۳۸٦
» زاويه ديد :: ٤ خرداد ۱۳۸٦
» خرج :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» داستان لئو :: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٦
» برای‌م ممکن نيست آن باشم :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» سرزمين من :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
» پ آنگاه کيو :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
» کم‌کم می‌ميرم و کسی حواس‌ش نيست :: ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
» در رثای دست‌ها :: ٢٢ فروردین ۱۳۸٦
» آخر :: ٢٠ فروردین ۱۳۸٦
» مسافرت :: ۱٥ فروردین ۱۳۸٦
» حذف‌شده‌ها - هشتاد و پنج :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٥
» Beneh-kohol :: ٢٥ اسفند ۱۳۸٥
» مدير برنامه‌ها :: ٢۳ اسفند ۱۳۸٥
» سرّ ِ بازی :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٥
» ۱۳ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱۳ اسفند ۱۳۸٥
» ۱۱ اسفند ۱۳۸٥ :: ۱۱ اسفند ۱۳۸٥
» ٩ اسفند ۱۳۸٥ :: ٩ اسفند ۱۳۸٥
» انگشتان‌م نمی‌نويسند :: ٤ اسفند ۱۳۸٥
» ۳٠ بهمن ۱۳۸٥ :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» هرز می‌روم :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٥
» وصل کردن خلق خدا، مراتب نامربوط را به هم :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٥
» چشم را نمی‌زند :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٥
» سعی می‌کنم پشيمان نشوم :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٥
» ٦ بهمن ۱۳۸٥ :: ٦ بهمن ۱۳۸٥
» ٤ بهمن ۱۳۸٥ :: ٤ بهمن ۱۳۸٥
» ننگ به نيرنگ تو :: ۳ بهمن ۱۳۸٥
» ۳٠ دی ۱۳۸٥ :: ۳٠ دی ۱۳۸٥
» روز بعد :: ٢٧ دی ۱۳۸٥
» ٢٦ دی ۱۳۸٥ :: ٢٦ دی ۱۳۸٥
» The Day Before Love Came To Town :: ٢٥ دی ۱۳۸٥
» بال‌های‌ش :: ۱٤ دی ۱۳۸٥
» داستان ِ جيم ِ دونده :: ٩ دی ۱۳۸٥
» آفتابی می‌شود :: ٥ دی ۱۳۸٥
» خاکستری :: ٢ دی ۱۳۸٥
» حرف زور :: ٢٧ آذر ۱۳۸٥
» چيزهايی که دنبال‌شان بوديم روزی :: ٢٤ آذر ۱۳۸٥
» دور ننداختن :: ٢٠ آذر ۱۳۸٥
» من ِ آدم‌کش :: ۱٧ آذر ۱۳۸٥
» تا سرحد يک چيزی :: ۱۳ آذر ۱۳۸٥
» کورت پيل‌گريم جونيور :: ۱٠ آذر ۱۳۸٥
» تاکسيز :: ٦ آذر ۱۳۸٥
» پيچيدن توی خيابون :: ٤ آذر ۱۳۸٥
» Fusen ‌Bubble Gum :: ۳٠ آبان ۱۳۸٥
» فهميدن لئو :: ٢٥ آبان ۱۳۸٥
» کم نمی‌آوريم رفيق، عمرن :: ٢٢ آبان ۱۳۸٥
» نوبت سر تکان دادن :: ٢٠ آبان ۱۳۸٥
» مساله اين است :: ۱٦ آبان ۱۳۸٥
» ۱٥ آبان ۱۳۸٥ :: ۱٥ آبان ۱۳۸٥
» معتادها غمگين نباشند آخر :: ۱۱ آبان ۱۳۸٥
» دانشگاه :: ٩ آبان ۱۳۸٥
» زر-زر :: ٧ آبان ۱۳۸٥
» ٦ آبان ۱۳۸٥ :: ٦ آبان ۱۳۸٥
» خيابان :: ٢ آبان ۱۳۸٥
» بعد از آن حرف‌ها :: ۱ آبان ۱۳۸٥
» ۳٠ مهر ۱۳۸٥ :: ۳٠ مهر ۱۳۸٥
» دوبلکس :: ٢٩ مهر ۱۳۸٥
» کات :: ٢۸ مهر ۱۳۸٥
» twilight :: ٢۳ مهر ۱۳۸٥
» تلقين :: ٢۱ مهر ۱۳۸٥
» مسير بعدی :: ۱۸ مهر ۱۳۸٥
» زندگی کردن :: ۱٥ مهر ۱۳۸٥
» White Trash Beautiful :: ۱۳ مهر ۱۳۸٥
» شاهد :: ۱٢ مهر ۱۳۸٥
» همه‌ی چيزهايی که دوست دارم داشته باشم :: ٩ مهر ۱۳۸٥
» مهمانی :: ٦ مهر ۱۳۸٥
» ٤ مهر ۱۳۸٥ :: ٤ مهر ۱۳۸٥
» سهل‌انگاری :: ۱ مهر ۱۳۸٥
» ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ :: ۳٠ شهریور ۱۳۸٥
» دی :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٥
» تاريکی :: ٢٢ شهریور ۱۳۸٥
» درک :: ۱۸ شهریور ۱۳۸٥
» کار :: ۱٦ شهریور ۱۳۸٥
» ديروز :: ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
» ۱۱ شهریور ۱۳۸٥ :: ۱۱ شهریور ۱۳۸٥
» سفرنامه‌ی تبريز :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٥
» Jane, Emmie, and Berni :: ٤ شهریور ۱۳۸٥
» نسل من دارد منقرض می‌شود :: ٢٦ امرداد ۱۳۸٥
» ٢٥ امرداد ۱۳۸٥ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٥
» زندگی واقعی :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» ترانه‌ی سازمانی :: ٢۳ امرداد ۱۳۸٥
» don't touch me please :: ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
» فکر؟ فکر؟ :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» خوان رومن و کيميايی بازی :: ۱۸ امرداد ۱۳۸٥
» خنده‌ی گيلرمو :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
» جنگ :: ۱٠ امرداد ۱۳۸٥
» اعتراف :: ۸ امرداد ۱۳۸٥
» نامه :: ٧ امرداد ۱۳۸٥
» زشت :: ٤ امرداد ۱۳۸٥
» ٢ امرداد ۱۳۸٥ :: ٢ امرداد ۱۳۸٥
» گوشه‌ی خشک برهوت (ادامه) :: ۳٠ تیر ۱۳۸٥
» گوشه‌ی خشک برهوت :: ٢٦ تیر ۱۳۸٥
» ٢٥ تیر ۱۳۸٥ :: ٢٥ تیر ۱۳۸٥
» ۱٩ تیر ۱۳۸٥ :: ۱٩ تیر ۱۳۸٥
» فينال جای بچه‌ها و دلقک‌ها نيست :: ۱٧ تیر ۱۳۸٥
» ۱٦ تیر ۱۳۸٥ :: ۱٦ تیر ۱۳۸٥
» زرد :: ۱۱ تیر ۱۳۸٥
» Viva Argentina :: ٩ تیر ۱۳۸٥
» Viva Argentina :: ۸ تیر ۱۳۸٥
» لخته :: ۳ تیر ۱۳۸٥
» دنبه يا مريلين منسون :: ۱ تیر ۱۳۸٥
» می‌خوام نوشته‌هام باشم :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٥
» شفيعی کجايی؟ :: ٢٤ خرداد ۱۳۸٥
» Tainted Love :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٥
» ٢٠ خرداد ۱۳۸٥ :: ٢٠ خرداد ۱۳۸٥
» ۱٢ خرداد ۱۳۸٥ :: ۱٢ خرداد ۱۳۸٥
» گير :: ۱٠ خرداد ۱۳۸٥
» دوست داشتن :: ٧ خرداد ۱۳۸٥
» خوان رومن شعر می‌گويد :: ٥ خرداد ۱۳۸٥
» ۳ خرداد ۱۳۸٥ :: ۳ خرداد ۱۳۸٥
» ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» دست‌ت رو دراز کن و :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» زيرزمين :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥ :: ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٥
» هری و بعضی موقع‌ها خودم :: ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٥
» تفلون :: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٥
» مادرها :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
» کاری با شخصيت ندارم :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
» I'm 64 jerry :: ۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
» ۳۱ فروردین ۱۳۸٥ :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٥
» آقا به کفش‌ نگاه کن :: ٢٧ فروردین ۱۳۸٥
» بار :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٥
» تراژدی :: ٢۱ فروردین ۱۳۸٥
» جريان گه :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٥
» انشا در مورد تعطيلات عيد :: ۱٤ فروردین ۱۳۸٥
» همين‌جوری :: ۸ فروردین ۱۳۸٥
» در حواشی طلاق گرفتن :: ٤ فروردین ۱۳۸٥
» ٢۸ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢۸ اسفند ۱۳۸٤
» ٢٤ اسفند ۱۳۸٤ :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٤
» اس ام اس ۲ :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٤
» وقت رفتن :: ۱۸ اسفند ۱۳۸٤
» گذشت :: ۱٥ اسفند ۱۳۸٤
» سرما :: ٩ اسفند ۱۳۸٤
» توی تاکسی مرواريد حکمت در می‌کنم :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٤
» حياط :: ٢۸ بهمن ۱۳۸٤
» به باب و مارتين :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٤
» ضلالت :: ٢٢ بهمن ۱۳۸٤
» ۱٩ بهمن ۱۳۸٤ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸٤
» با دست‌های رفاقت :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٤
» سوراخ :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٤
» اس ام اس :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
» ساحل پايين :: ٢ بهمن ۱۳۸٤
» گوشه :: ۳٠ دی ۱۳۸٤
» فيلسوف‌بازی (نيچه بازی) :: ٢٧ دی ۱۳۸٤
» کوک :: ٢٤ دی ۱۳۸٤
» رومنتيکات :: ٢٢ دی ۱۳۸٤
» سيمور کجايی؟ :: ۱٩ دی ۱۳۸٤
» هنوز :: ۱٦ دی ۱۳۸٤
» يک نفر مياد که من منتظر ديدن‌اش‌ام :: ۱٤ دی ۱۳۸٤
» شوق رها کردن :: ۱۳ دی ۱۳۸٤
» وقتی همه‌چی تموم می‌شه، من چی‌کار می‌کنم :: ۱۱ دی ۱۳۸٤
» ٧ دی ۱۳۸٤ :: ٧ دی ۱۳۸٤
» خدا پدر و مادر-ات را بيامرزد، ای خواننده‌ی اين سطرها :: ۳ دی ۱۳۸٤
» آفرين بر خواننده‌ی اين سطرها :: ۳ دی ۱۳۸٤
» قديم‌ها نوشتم‌: :: ۳٠ آذر ۱۳۸٤
» هي... :: ٢٧ آذر ۱۳۸٤
» عنوان؟ به درد اين نوشته نمی‌خورد. :: ٢٦ آذر ۱۳۸٤
» راه‌ :: ٢٤ آذر ۱۳۸٤
» سيگاری :: ٢٢ آذر ۱۳۸٤
» مظلوم می‌نمايانم :: ٢٠ آذر ۱۳۸٤
» ژول برنارد و باقی قضايا :: ۱۸ آذر ۱۳۸٤
» خيابان‌های دو طبقه :: ۱٧ آذر ۱۳۸٤
» دل‌ام برات تنگ شده آقای رابرتسون :: ۱٦ آذر ۱۳۸٤
» هيچ‌کس امتداد من نيست :: ۱٦ آذر ۱۳۸٤
» در بدمصب :: ۱٤ آذر ۱۳۸٤
» بعضی وقت‌ها نمی‌دانم با دست‌های‌ام چکار کنم :: ۱٢ آذر ۱۳۸٤
» دارم با خود-ام حرف می‌زنم :: ۱۱ آذر ۱۳۸٤
» ۱٠ آذر ۱۳۸٤ :: ۱٠ آذر ۱۳۸٤
» what a wicked game to play, to make me feel this way :: ٩ آذر ۱۳۸٤
» نتونستن، نتونستن کينه‌ی منو بگيرن... :: ٧ آذر ۱۳۸٤
» توضيح :: ٦ آذر ۱۳۸٤
» يوتو می‌سگاند ( سه‌گانه در وکند ) :: ٥ آذر ۱۳۸٤
» Love is blindness :: ۳ آذر ۱۳۸٤
» مثل چی؟ :: ۱ آذر ۱۳۸٤
» one thing, I don't know why :: ٢٠ آبان ۱۳۸٤
» دليل ِ دليل :: ۱٤ آبان ۱۳۸٤
» دخترهای اين طرف‌ها :: ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» در انتظار تمام شدن فيلم هستم :: ۱۱ آبان ۱۳۸٤
» کسب و کار من :: ٢٩ مهر ۱۳۸٤
» آنفولانزای مرغی :: ٢۸ مهر ۱۳۸٤
» با خود-ام حرف می‌زنم :: ٢٧ مهر ۱۳۸٤
» ٢٧ مهر ۱۳۸٤ :: ٢٧ مهر ۱۳۸٤
» ٢٥ مهر ۱۳۸٤ :: ٢٥ مهر ۱۳۸٤
» روشن شدن :: ٢٢ مهر ۱۳۸٤
» با بال‌های باز :: ٢۱ مهر ۱۳۸٤
» فاجعه نيست :: ٧ مهر ۱۳۸٤
» ديوونه :: ٢٤ شهریور ۱۳۸٤
» حديث :: ٢۳ شهریور ۱۳۸٤
» انگشت‌ها :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» کی فکر می‌کرد :: ۱۳ شهریور ۱۳۸٤
» گير کرده :: ٧ شهریور ۱۳۸٤
» به غروب، با عشق و نکبت :: ٦ شهریور ۱۳۸٤
» با شعر‌های‌ات لاس می‌زنم :: ۳ شهریور ۱۳۸٤
» دردی که فهميده نمی‌شود :: ٢ شهریور ۱۳۸٤
» Is there a time? :: ۳۱ امرداد ۱۳۸٤
» سرويس :: ٢٩ امرداد ۱۳۸٤
» صد :: ٢٧ امرداد ۱۳۸٤
» قدم زدن :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
» بدون دليل :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٤
» گيتار :: ۱٩ امرداد ۱۳۸٤
» نمی‌آد :: ۱٥ امرداد ۱۳۸٤
» بعضی چيزها را زودتر از من نوشته‌اند، لعنت :: ۱٤ امرداد ۱۳۸٤
» sweet child :: ۱۳ امرداد ۱۳۸٤
» اسمی :: ۱۱ امرداد ۱۳۸٤
» ببرهای اهلی :: ۸ امرداد ۱۳۸٤
» کی اينطور شدم؟ :: ٦ امرداد ۱۳۸٤
» آمپول :: ٥ امرداد ۱۳۸٤
» يوتو می‌نيمالد :: ۳ امرداد ۱۳۸٤
» بدتر از همه :: ۱ امرداد ۱۳۸٤
» ۳٠ تیر ۱۳۸٤ :: ۳٠ تیر ۱۳۸٤
» نصيحت رو بذار کنار، حتی شما دوست عزيز، اين فقط يه بازي ذهنيه :: ٢٩ تیر ۱۳۸٤
» ساده :: ٢٥ تیر ۱۳۸٤
» خيلی شلوغه دور و بر-ام :: ٢۳ تیر ۱۳۸٤
» مسافرت :: ۱٦ تیر ۱۳۸٤
» Fight Club :: ۱٢ تیر ۱۳۸٤
» ببر توی چاله :: ۱۱ تیر ۱۳۸٤
» اينجا کسی هست که جواب اين سوال رو بدونه؟ :: ٩ تیر ۱۳۸٤
» فرشته‌ات :: ۸ تیر ۱۳۸٤
» نظر :: ٦ تیر ۱۳۸٤
» لامبورگينی :: ۳ تیر ۱۳۸٤
» سقوط هواپيمای جاسوسی يوتو :: ۱ تیر ۱۳۸٤
» ۱ تیر ۱۳۸٤ :: ۱ تیر ۱۳۸٤
» تمام شد؟ :: ۳٠ خرداد ۱۳۸٤
» اين که هر چيزی کجا بود :: ٢٩ خرداد ۱۳۸٤
» راجع به پيرزن و پسر-اش :: ٢٥ خرداد ۱۳۸٤
» پارادوکس زندانبان :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٤
» برنده، بازنده :: ۱٩ خرداد ۱۳۸٤
» کلاغ پر ( سبک جديد ) :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» خنده :: ۱۱ خرداد ۱۳۸٤
» من عاشق هراکليتس ام :: ٧ خرداد ۱۳۸٤
» چرا نشود؟ :: ٥ خرداد ۱۳۸٤
» فيل :: ۳ خرداد ۱۳۸٤
» خفه :: ٢ خرداد ۱۳۸٤
» رفقا :: ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» قبل از اين که حرف بزنی همه ی جوانب را بسنج :: ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٤
» آن لحظه ها برنمی گردند :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٤
» دبليو دبليو دبليو جا داستانی دات کام :: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٤
» صدايت را نمی شنوم :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نمی خواهيد دنيا را عوض کنيد؟ :: ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
» ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤ :: ٩ اردیبهشت ۱۳۸٤
» نمی دانم :: ٧ اردیبهشت ۱۳۸٤
» بادِ هوا :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
» اين هيچ ربطی به من ندارد :: ۳۱ فروردین ۱۳۸٤
» ترجمه اش شايد خوب نباشد :: ٢٩ فروردین ۱۳۸٤
» ٢۸ فروردین ۱۳۸٤ :: ٢۸ فروردین ۱۳۸٤
» خنديدم :: ٢٥ فروردین ۱۳۸٤
» some days are better than the others :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
» جاده :: ۱۱ فروردین ۱۳۸٤
» بيا چپ دست باشيم :: ۱ فروردین ۱۳۸٤
» بله، من هستم :: ٢۱ اسفند ۱۳۸۳
» نسخه ی دکترم: استراحت اعصاب :: ۱٥ اسفند ۱۳۸۳
» خودکار توی جيبم :: ٦ اسفند ۱۳۸۳
» بابايٍ من :: ٤ اسفند ۱۳۸۳
» پلاسبو ( ورسيون اسفند ) :: ٢٩ بهمن ۱۳۸۳
» پلاسبو :: ٢٤ بهمن ۱۳۸۳
» چرا من جدی نمی شوم؟ :: ۱٩ بهمن ۱۳۸۳
» مشکل :: ۱٤ بهمن ۱۳۸۳
» به راجر :: ۱۱ بهمن ۱۳۸۳
» بخاری پلار، آتش سوزی، فاجعه :: ٧ بهمن ۱۳۸۳
» کاش همه چيز طور ديگری بشود :: ٤ بهمن ۱۳۸۳
» شلخته گی :: ٢ بهمن ۱۳۸۳
» تلنگر به خود :: ٢۸ دی ۱۳۸۳
» دليل اصلی :: ٢٥ دی ۱۳۸۳
» دارم بازنويسی اش می کنم رفيق :: ٢٤ دی ۱۳۸۳
» هرکس برداشت بد بکنه از اين نوشته با من طرفه :: ٢۳ دی ۱۳۸۳
» به جروم :: ۱۸ دی ۱۳۸۳
» چگونه يک بمب اتمی را خنثی کنيم :: ۱۱ دی ۱۳۸۳
» بزنم از تو :: ٦ دی ۱۳۸۳
» قشنگ تحمل کن :: ٢ دی ۱۳۸۳
» تولدت مبارک رفيق :: ۳٠ آذر ۱۳۸۳
» چگونه يک بمب اتم را خنثی کنيم :: ٢٧ آذر ۱۳۸۳
» مستقيم :: ٢٥ آذر ۱۳۸۳
» Baby Face :: ٢۳ آذر ۱۳۸۳
» خواب :: ٢٢ آذر ۱۳۸۳
» وقتی آينه حرف می زد :: ٢۱ آذر ۱۳۸۳
» زمينِ عاشق :: ۱۱ آذر ۱۳۸۳
» کمتر می ميرم :: ۱٠ آذر ۱۳۸۳
» اينجا، تبريز :: ٢۸ آبان ۱۳۸۳
» من بودم و دو تا عوضی ديگه :: ٢۱ آبان ۱۳۸۳
» شعر تو :: ۱٦ آبان ۱۳۸۳
» سوسول بازيه ها، جدی :: ۱٤ آبان ۱۳۸۳
» نکند؟ :: ۱۳ آبان ۱۳۸۳
» می فهمی چی می گم؟ :: ۱۱ آبان ۱۳۸۳
» ادامه پايينی، شايد :: ٧ آبان ۱۳۸۳
» هنوز اسم ندارد :: ٦ آبان ۱۳۸۳
» هوم؟ :: ٤ آبان ۱۳۸۳
» مساله، بها :: ۳٠ مهر ۱۳۸۳
» صورت مساله :: ٢۸ مهر ۱۳۸۳
» صبح زود مردن :: ٢۳ مهر ۱۳۸۳
» ايستادن :: ٢٠ مهر ۱۳۸۳
» خيلی خيلی :: ۱٩ مهر ۱۳۸۳
» فرضيه علمی آدم غير علمی :: ۱٩ مهر ۱۳۸۳
» فکر کردن :: ۱۸ مهر ۱۳۸۳
» روحيه، صفر :: ۱٥ مهر ۱۳۸۳
» سپينود، نه... :: ۱٤ مهر ۱۳۸۳
» بدل :: ۱۳ مهر ۱۳۸۳
» بی خبر :: ۱۳ مهر ۱۳۸۳
» می دونی چی شده ؟ :: ۱٢ مهر ۱۳۸۳
» فاصله :: ۱٠ مهر ۱۳۸۳
» تلويزيون :: ٩ مهر ۱۳۸۳
» صبح زود مردن ( بازنويسی ۱ ) :: ۱ مهر ۱۳۸۳
» صبح زود مردن :: ٢۸ شهریور ۱۳۸۳
» آخرين شعر :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
» رها... :: ٢۳ شهریور ۱۳۸۳
» بورخس بزرگ (۲) :: ۱٩ شهریور ۱۳۸۳
» بی اسم ؟؟ :: ۱٢ شهریور ۱۳۸۳
» پنج :: ۸ شهریور ۱۳۸۳
» سخنران همان ناجی است :: ٢ شهریور ۱۳۸۳
» ٢٩ امرداد ۱۳۸۳ :: ٢٩ امرداد ۱۳۸۳
» عشق، خيانت، مرگ :: ٢٥ امرداد ۱۳۸۳
» کار بعد از ظهرها :: ۱۸ امرداد ۱۳۸۳
» صدا، تصوير :: ۱٢ امرداد ۱۳۸۳
» کوفتن، سر را بر درخت کج :: ۸ امرداد ۱۳۸۳
» برای معشوقه هايم :: ٢٦ تیر ۱۳۸۳
» بعضی ها... :: ٢۳ تیر ۱۳۸۳
» برداشت اول :: ٢۱ تیر ۱۳۸۳
» بی خيال :: ۱۸ تیر ۱۳۸۳
» قيافه ها، جام ملتها :: ۱٥ تیر ۱۳۸۳
» وحشتناک :: ۱۱ تیر ۱۳۸۳
» چشمهايت را باز کن :: ۱٠ تیر ۱۳۸۳
» برگشتم جام ملتها :: ٦ تیر ۱۳۸۳
» bonus :: ٢٦ خرداد ۱۳۸۳
» دوازده :: ٢۱ خرداد ۱۳۸۳
» چرا بزرگ نمی شوم؟ :: ۱٧ خرداد ۱۳۸۳
» شطرنجی :: ۱۳ خرداد ۱۳۸۳
» رفتی که برگشت ندارد :: ۱۱ خرداد ۱۳۸۳
» بورخس... بورخس بزرگ :: ٥ خرداد ۱۳۸۳
» چرا می گی؟ :: ٤ خرداد ۱۳۸۳
» ترک (۱) :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۳
» غير عادی يا آپديت که زورکی نميشه :: ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸۳
» از بيرون :: ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸۳
» تبريز نامه :: ٢٩ فروردین ۱۳۸۳
» می رم :: ۱٤ فروردین ۱۳۸۳
» يو تو می نيمالد... :: ۱٢ فروردین ۱۳۸۳
» اتوبان :: ۱٠ فروردین ۱۳۸۳
» هديه نوروز :: ٤ فروردین ۱۳۸۳
» مشکل ۲ :: ٢٤ اسفند ۱۳۸٢
» مشکل :: ٢۱ اسفند ۱۳۸٢
» يادم می رود دکتر :: ۸ اسفند ۱۳۸٢
» بعضيا... :: ٤ اسفند ۱۳۸٢
» بعضی :: ٢٩ بهمن ۱۳۸٢
» تغيير :: ٢٥ بهمن ۱۳۸٢
» قابيل، هابيل و ديوارها :: ٢۳ بهمن ۱۳۸٢
» حرفه ای (۳) :: ۱۸ بهمن ۱۳۸٢
» حرفه ای (۲) :: ۱٥ بهمن ۱۳۸٢
» حرفه ای (۱) :: ۱٢ بهمن ۱۳۸٢
» کنج دنيرو :: ٩ بهمن ۱۳۸٢
» من، ساده :: ٤ بهمن ۱۳۸٢
» بوفه فنی :: ٢ بهمن ۱۳۸٢
» خداحافظ دانشکده اقتصاد :: ٢٦ دی ۱۳۸٢
» برق گرفتگی ۲ :: ٢۳ دی ۱۳۸٢
» برق گرفتگی ۱ :: ٢۱ دی ۱۳۸٢
» بارون مياد؟ :: ۱٧ دی ۱۳۸٢
» Where Is The Love :: ۱٥ دی ۱۳۸٢
» منم شريک بدون :: ۱۳ دی ۱۳۸٢
» بم،فاجعه :: ٦ دی ۱۳۸٢
» هميشه اوليش بهتر می شه :: ٤ دی ۱۳۸٢
» برای ... :: ۱ دی ۱۳۸٢
» نامه هايی برای خوانده نشدن :: ٢۱ آذر ۱۳۸٢
» بعد از شام :: ۱٦ آذر ۱۳۸٢
» قبل از شام :: ۱٤ آذر ۱۳۸٢
» برای انسی :: ۱٢ آذر ۱۳۸٢
» هکر می نويسد :: ۱٠ آذر ۱۳۸٢
» من برگشتم... :: ۱٠ آذر ۱۳۸٢
» ٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٧ آذر ۱۳۸٢
» ٧ آذر ۱۳۸٢ :: ٧ آذر ۱۳۸٢
» نمايشگاه :: ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٢
» روي سنگ قبرم نوشته شود لطفا". :: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٢
» دلتنگی (شماره ی چند) :: ۱۸ فروردین ۱۳۸٢
» Nothing changes on new year's day :: ۱ فروردین ۱۳۸٢
» من يک آفتاب پرستم :: ٢۸ اسفند ۱۳۸۱
» دری وری :: ۱٢ اسفند ۱۳۸۱
» خدا و ظالم :: ۳ اسفند ۱۳۸۱
» روزها :: ۱۳ بهمن ۱۳۸۱
» به تو نامه مي نويسم اي عزيز رفته از دست :: ۱٢ بهمن ۱۳۸۱
» جامعه کنسروی :: ٩ بهمن ۱۳۸۱
» انتظار :: ۸ بهمن ۱۳۸۱
» نترس‌؛ منم :: ۱۱ دی ۱۳۸۱
» حس :: ۸ دی ۱۳۸۱
» درس :: ٤ آذر ۱۳۸۱
» Where the Streets Have no Name :: ۳ مهر ۱۳۸۱
» حجت :: ۱۸ شهریور ۱۳۸۱
» تقديم به فرهاد :: ۱۸ شهریور ۱۳۸۱
» امروز من :: ۱٧ شهریور ۱۳۸۱